THỬ KẺ BẢNG TRONG BLOG

        Khi copy toàn bộ một trang mục lục trong "Quản lý thư mục" (Trong menu "Viết blog") mà dán ngay vào cửa sổ Viết blog thì output của nó trên trang blog sẽ là bảng đơn đường viền đơn và chiều cao các dòng rất lớn. Thực hiện xóa tất cả <P>, <BR>… ta được độ cao dòng thấp đi theo hướng dẫn dưới, kết quả biến đổi như sau 

KINH DICH LÀ CỦA AI ? Phần II 09/12/2010
PHỎNG VẤN CỤ NEWTON 09/12/2010
TÂM SỰ NGƯỜI VIẾT SỬ 09/12/2010
Bình luận về bài viết của NTT 09/12/2010
KHẨU HIỆU 'MUÔN NĂM' SẼ…  0

      Cách thu hẹp độ cao của dòng của bảng, trang trí đường viền và đường kẻ bảng: Bảng ở chế độ mã HTML thực hiện thay thế độ rộng đường kẻ ô là 1pt  thành 2pt; đường kẻ bảng 1px tăng lên 5 px chẳng hạn, và xóa tất cả mã hiệu <BR>, </BR>,<P>,</P>. các cụ thử làm xem.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Máy vi tính. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.